logo

Topper List

Session : 2020-2021

Rank

Name

Percentage

Year

1st

MAHI RATHORE

82.27

Second Year

2nd

VAISHNAVI SINGH

82.0

Second Year

3rd

KARSHIT KASHYAP

81.62

Second Year

1st

AYUSHI SRIVASTAVA

91.15

Third Year

2nd

SAUMYA SRIVASTAVA

90.3

Third Year

3rd

TOOBA ANSARI

88.15

Third Year

1st

ANJU SINGH

90.45

Fourth Year

2nd

MOHD. ZAFAR KIDWAI

87.2

Fourth Year

3rd

PRACHI SHARMA

87.15

Fourth Year

Session : 2019-2020

Rank

Name

Percentage

Year

1st

SAUMYA SRIVASTAVA

85.45

Second Year

2nd

TOOBA ANSARI

83.89

Second Year

3rd

AYUSHI SRIVASTAVA

82.91

Second Year

1st

ANJU SINGH

90.45

Third Year

2nd

ZAFAR KIDWAI

87.2

Third Year

3rd

PRACHI SHARMA

87.15

Third Year

1st

JYOTI SHARMA

90.0

Fourth Year

2nd

HENA BANO

89.45

Fourth Year

3rd

ANKITA SRIVASTAVA

87.59

Fourth Year

Session : 2018-2019

Rank

Name

Percentage

Year

1st

ANJU SINGH

89.75

Second Year

2nd

ZAFAR KIDWAI

87.78

Second Year

3rd

SHIVAM SAXENA

87.2

Second Year

1st

HENA BANO

88.4

First Year

2nd

ANKITA SRIVASTAVA

88.1

Third Year

3rd

JYOTI SHARMA

87.3

Third Year

1st

SHWETA MISHRA

85.95

Fourth Year

2nd

DIKSHA PANDEY

84.6

Fourth Year

3rd

SHARWAN DIWEDI

84.45

Fourth Year

Session : 2017-2018

Rank

Name

Percentage

Year

2nd

ANKITA SRIVASTAVA

88.1

Second Year

3rd

HENA BANO

87.4

Second Year

1st

JYOTI SHARMA

89.7

Second Year

1st

SHWETA MISHRA

83.4

Third Year

2nd

RASHMI

78.95

Third Year

3rd

DIKSHA PANDEY

78.55

Third Year

1st

AYUSHI VARMA

89.3

Fourth Year

2nd

SWATANTRA UPADHYAY

85.0

Fourth Year

3rd

VIJAY KUMAR

84.4

Fourth Year

Session : 2016-2017

Rank

Name

Percentage

Year

1st

SHWETA MISHRA

81.8

Second Year

2nd

RASHMI

78.2

Second Year

3rd

SHARWAN DIWEDI

77.9

Second Year

1st

AYUSHI VARMA

85.53

Third Year

2nd

APOORVA SINGH

83.1

Third Year

3rd

SHATAKSHI SINGH

82.15

Third Year

1st

ANKITA SINGH

83.95

Fourth Year

2nd

ANURAG KUMAR BHARTI

83.9

Fourth Year

3rd

SYED FARHA FATMA

83.0

Fourth Year